Álláspályázat

Kunbaja község- és Tataháza község polgármestere a közszolgálati tisztviselőkrőlszóló

2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal

ALJEGYZŐ

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: 6451Tataháza, Kossuth u.60.

 A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §-ában és egyéb jogszabályokban előírt jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok helyettesítése, valamint a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.

A munkakör betöltőjének irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal Tataházi Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, valamint Kunbaja és Tataháza Képviselő-testületeinek  helyi rendeletei az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés
 • legalább 5 év közigazgatási gyakorlat
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 1-3 év vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló  2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (4) bekezdés szerinti   fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerinti adattartalommal .
 • Motivációs levél
 • A pályázó munkakörrel kapcsolatos elképzelései
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolás) az alábbiak szerint:

amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni,

amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.

 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e
 • Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. július 1. napjával tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június28.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal Tataházi Kirendeltsége címére történő megküldésével (6451Tataháza, Kossuth u. 60.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, K-651-1/2020 valamint a munkakör megnevezését: aljegyző
 • Elektronikus úton Vörös István polgármester részére polgarmester@tatahaza.hu
 • Személyesen: Vörös István 6451Tataháza, Kossuth u. 60.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Vörös István polgármester nyújt a 06-70/456-0646 telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

az Mötv. 82. § (1) bek-e, az Mötv 83. § b.pontja valamint a közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 3.2.2. pontja alapján az aljegyzőt – a jegyző javaslatára – Kunbaja Község Polgármestere, Tataháza Község Polgármesterének egyetértésével nevezi ki azzal, hogy az aljegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.

 A munkakör 3 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:2020. június 1.

Kunbaja község honlapja www.kunbaja.hu, Tataháza község honlapja www.tatahaza.hu

valamint Kunbaja- és Tataháza községek hirdető táblája.