Állásajánlat

Tataháza Községi Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.07.01-2022.06.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6451 Tataháza, Kossuth Lajos utca 64.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • Óvodapedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Cselekvőképesség
 • Nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörbe történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 • A pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt képviselő-testületi ülés tartására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bek. b) pontja alapján
 • Szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pozsgainé dr. Juhász Ildikó nyújt, a +36-70/396-07-82 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tataháza Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (6451 Tataháza, Kossuth Lajos utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 442/2017 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

vagy

 • Személyesen: , Bács-Kiskun megye, 6451 Tataháza, Kossuth Lajos utca 60. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal Tataházi Kirendeltségének hivatalos hírdetőtáblája - 2017. április 27.
 • Tataháza Község Honlapja - www.tatahaza.hu - 2017. április 27.