Bácsalmási Járási Hivatal tájékoztatója

TÁJÉKOZTATÓ

 Felhívjuk a földhasználók és ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy a Bácsalmási Járási Hivatal megkezdte a 2017. évi határszemle ellenőrzéseket, illetve 2017. 07. 01-jét követően megkezdi a parlagfűvel fertőzött területek felderítését.

A hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzését, a határszemle keretében, valamint a parlagfűvel fertőzött területek felderítését a Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztálya végzi. Az ellenőrzés helyszíni szemle keretében történik.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.)  a földhasználó számára termőföld-hasznosítási kötelezettséget,  engedélyezett más célú hasznosítás esetén az első igénybevételig ideiglenes hasznosítási kötelezettséget ír elő. Elsősorban a hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését, illetve a művelési ágak természetbeni és az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott adatok egyezőségét ellenőrizzük. Az ellenőrzés kiterjed a hasznosítatlan földrészletek felderítésére, az ingatlan-nyilvántartásban beruházási terület, valamint beruházási célterület művelési ágban nyilvántartott földrészleteken a mellékhasznosítás, illetve az ideiglenes hasznosítás kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére, továbbá a mezőgazdasági területek megközelítését biztosító dűlőutak, belvízlevezető árkok, csatornák állapotának felmérésére.

A Tfvt. szerint a földhasználó köteles a termőföldet (szántó, szőlő, rét, legelő (gyep), nádas, gyümölcsös, kert, fásított terület) művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, illetve a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni, továbbá szőlő vagy gyümölcsös művelési ágban hasznosított terület esetén a művelési ágnak megfelelő termelést folytatni.

A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs az érintett ingatlanra bejelentett földhasználó, a földhivatali osztály a haszonélvezővel, ennek hiányában a tulajdonossal szemben jár el.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 27. § (2) bekezdés b) pont bb) alpont, valamint az 53. § (1) bekezdés d) pond dc) alpont rendelkezései szerint a hasznosítási kötelezettség elmulasztása miatt, vagy föld jogellenes más célú hasznosítása miatt kiszabott földvédelmi bírságról szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított öt évig a termőföld tulajdon szerzést, illetve haszonbérleti szerződést kizárja.

Ellenőrzési feladataink végzése során megállapítottuk, hogy az elmúlt évben a földhasználók nem minden esetben tettek eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüknek, ezáltal 2016. évben jelentős számú fertőzött terület beazonosítására került sor.

A 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében: "A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani." Vagyis a parlagfű fertőzöttség visszaszorítása a földhasználók, illetve földtulajdonosok kötelezettsége, akiknek területén parlagfű található, gondoskodniuk kell a gyommentesítésről.

A parlagfű-felderítésben az arra jogosult hatóságok, valamint a települési önkormányzatok jegyzői vesznek részt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, úgy a növényvédelmi bírság mértéke - a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától, valamint a fertőzés mértékétől függően - 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet.

Hivatalunk célja nem a bírság kiszabása, hanem a jogszabályokban foglaltak betartatása, az önkéntes jogkövető magatartás kialakítása, ezért felhívjuk a mezőgazdasági termelést folytató ügyfeleink figyelmét, hogy időben gondoskodjanak kötelezettségeik teljesítéséről!

 

Bácsalmás, 2017. május 24.

 

Szommer Károly

hivatalvezető

 

nevében és megbízásából:

 

Kulesevics Jánosné

osztályvezető